صفحه اصلي > شناسنامه خدمات

 

شناسنامه خدمات شرکت آب و فاضلاب استان گلستان 

 

    
 ۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰         واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
      

شناسه خدمت 

 عنوان خدمت

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰    

             واگذاری انشعاب آب            

۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰    

    واگذاری انشعاب فاضلاب

       

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰    خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

         

شناسه خدمت 

 عنوان خدمت

شناسه خدمت 

 عنوان خدمت

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰      

تغییر کاربری انشعاب  

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰    

  نصب سیفون اضافی   

  ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱    

پاسخ به استعلام  

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱     

   قطع موقت و وصل انشعاب   

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲     

 تغییر مشخصات   

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲     

       جمع آوری یا ادغام انشعاب 

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳    

 تغییر واحد مسکونی  

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳     

  صورتحساب میاندوره   

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴    

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴    

    بررسی صورتحساب  

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵    

   تغییر قطرانشعاب   

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵    

  اعلام کارکرد کنتور   

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶     

تفکیک کنتور   

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶     

 مشاهده سوابق ( المثنی و ... )  

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷    

 تغییر مکان وسایل اندازه گیری   

 ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷    

 امکان پرداخت صورتحساب  

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸     

   آزمایش کنتور   

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸     

پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹     

 تعویض کنتور  

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹     

فروش آب تانکری 

 
       
       

                 

 
      
    

بازگشت