» پروژه های آبرسانی

پروژه های آبرسانی

 آزادشهر

    آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ عملیات اجرایی تکمیل خط انتقال و بهسازی چشمه روستای وطن

    آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ اجرای خط انتقال و بهسازی چشمه روستای وطن

    آبرسانی مجتمع انقلاب ـ تکمیل شبکه توزیع و نصب انشعابات روستاهای تاتار بایجق و ازدارتپه

    آبرسانی مجتمع انقلاب ـ اجرای شبکه توزیع و نصب انشعابات روستای خاندوز سادات

    آبرسانی مجتمع انقلاب ـ اجرای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 220 متر در محدوده روستای سرکهریزا

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات اجرایی تکمیل شبکه توزیع آب و نصب انشعابات روستای نظر چاقلی

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و نصب انشعابات روستاهای آقچلی قرخلر و صاتلق بای زیتونلی

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات اجرایی و شبکه توزیع و نصب انشعابات روستای ابه گلها

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات تأمین برق ایستگاه پمپاژ روستای عطا بهلکه

    اجرای خط آبرسانی جمع کننده چاهها و حوضچه شیر آلات بخش داخل و خارج از شهر آزادشهر

 آق قلا

    آبرسانی مجتمع آشوربای ـ عملیات اجرایی احداث مخزن 500 متر مکعبی بتنی زمینی نیمه مدفون روستای امین آباد

    آبرسانی مجتمع پیرواش ـ حصارکشی و محوطه سازی چاههای شماره 4و3 مجتمع پیرواش

    آبرسانی مجتمع تقی آباد ـ حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 192 متر در محدوده روستای آق دکش

    آبرسانی مجتمع شصت کلاته ـ حصارکشی و محوطه سازی چاه روستای قربان آباد

    آبرسانی مجتمع کتول ـ عملیات تأمین برق چاه روستای گری

    عملیات اجرای اصلاح خط انتقال بخش داخل و خارج شهر

    عملیات اجرایی خط انتقال حبیب ایشان از محل خروجی ایستگاه پمپاژ انبار آلوم

 

 بندرگز

    عملیات اجرایی حصارکشی و محوطه سازی چاه بنفش تپه

    اجرای خط انتقال برق چاه شماره 2 روستای بنفش تپه

    نگهداری از تأسیسات و رفع اتفاقات شبکه توزیع و خطوط انتقال و انشعابات شهرستان

 

 ترکمن و گمیشان

    آبرسانی مجتمع ترکمن  ـ عملیات تأمین برق ایستگاه پمپاژ روستای سیجوال

    آبرسانی مجتمع ترکمن  ـ عملیات اجرایی خط انتقال و وصلی های مخزن سیجوال

    آبرسانی مجتمع ترکمن  ـ اجرای عملیات بخشی از شبکه توزیع و نصب انشعابات سیمین شهر و اجرای خطوط انتقال آب، زیرگذر جاده و روگذر رودخانه

 

 رامیان

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ اجرای شبکه توزیع و نصب انشعابات روستای توران فارس

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ تکمیل انتقال آب مجتمع شهید رجایی در محدوده تورن فارس

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ اجرای باقیمانده خطوط انتقال آب مجتمع شهید رجایی

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ انجام عملیات مهندسی مجدد چاه آب شرب روستای کلو

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ اجرای تعویض شبکه توزیع و نصب انشعابات روستای نارکلاته، چاله پلرز، قره قاچ، سرتپه و زینب آباد

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ تعویض شبکه توزیع آب و استاندارد سازی انشعابات روستای زینب آباد

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و نصب انشعابات خانگی روستای جعفر آباد نامتلو

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ عملیات اجرایی خط انتقال چاههای جدید روستای دارکلاته و مازیاران

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ عملیات تأمین برق ایستگاه پمپاژ روستای دارکلاته

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ عملیات تأمین برق ایستگاه پمپاژ روستای سعد آباد

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ عملیات احداث اتاقک فلزی و شیر آلات روستای مازیاران، دارکلاته و سعد آباد فندرسک

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ تکمیل خط انتقال آب مجتمع در محدوده توران ترک و اجرای شبکه توزیع و خط انتقال روستای حاجی نظر

    آبرسانی مجتمع شیرآباد ـ عملیات تکمیل شبکه توزیع و نصب انشعابات روستای توران ترک

    عملیات بهره برداری و نگهداری از تأسیسات شهر های رامیان، خان ببین و دلند و رفع اتفاقات شهر رامیان و 12 روستای تحت پوشش

 

 ستاد

    خرید ناشی از تولید، بارگیری، حمل، تحویل و راه اندازی کنتورهای الکترو مغناطیس شهر های استان

    خرید ناشی از تهیه، حمل، نصب و راه اندازی 18 دستگاه تابلو راه اندازی اینورتر و سافت استارتر بطور کامل

    خرید ناشی از تولید، بارگیری، حمل، تحویل لوله های چدن نشکن به همراه واشهر شهرهای گنبد و آزادشهر

    خرید ناشی از تولید، بارگیری، حمل، تحویل لوله های پلی اتیلن تکجداره شهرهای گنبد، بندرگز و آق قلا

    خدمات نقشه برداری پلان و پروفیل اجرای شبکه توزیع و خط انتقال آب در سطح استان

    عملیات بهسازی مجدد 10 حلقه چاه آب شرب در سطح مناطق و شهرهای مرکز و غرب استان

    خرید ناشی از تولید، بارگیری، حمل، تحویل تعداد1170 کیت کامل لوازم و انشعابات آب

    نگهداری و بهره برداری، کنترل کیفی آب، امور مشترکین ( اعم از قرائت توزیع وصول و مطالبات)

 

 علی آباد کتول

    آبرسانی مجتمع آشوربای ـ اجرای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 192 متر در محدوده روستای شجاع آباد

    آبرسانی مجتمع آشوربای ـ اجرای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 192 متر در محدوده روستای شیرنگ سفلی

    آبرسانی مجتمع کتول ـ اجرای عملیات وصل خط انتقال چاه ها علی آباد به خط انتقال مجتمع

    آبرسانی مجتمع کتول ـ عملیات اجرایی شبکه توزیع و نصب انشعابات خانگی روستاهای ساور کلاته، اسلام آباد بالا و اسلام آباد پایین

    آبرسانی مجتمع کتول ـ حصارکشی و محوطه سازی مخزن 500 متر مکعبی

 

 فاضل آباد

    اجرای خط انتقال چاه های شماره 6 و 7 فاضل آباد

 

 کردکوی

    آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ اجرای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در محدوده روستای سرکلاته

    آبرسانی مجتمع دنگلان ـ عملیات تکمیلی باقیمانده مجتمع

 

 کلاله

    آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ اجرای خط انتقال از مخزن قره شور تا امان خوجه

    آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ اجرای خط انتقال و شبکه توزیع روستای امان خوجه، حاجی رضایی

    آبرسانی مجتمع زاو ـ عملیات لوله گذاری خط انتقال از سایت پیشکمر تا سایت جدید روستای حاجی بیک

    آبرسانی مجتمع زاو ـ عملیات اجرایی و احداث مخزن 500 متر مکعبی بتنی زمینی سایت حاجی بیک

    آبرسانی مجتمع زاو ـ اجرای شبکه توزیع آب قسمت شرقی وستای یلی بدراق

 

 گالیکش

    خرید ناشی از تولید، بارگیری، حمل، تحویل لوله های چدن نشکن به همراه واشر

    عملیات بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبرسانی و ترمیم حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی و خطوط انتقال و نصب انشعابات مشترکین شهر گالیکش

 

 گرگان

    آبرسانی مجتمع توسکستان ـ اجرای عملیات شبکه توزیع و نصب انشعابات آب روستای نومل و توسکستان

    آبرسانی مجتمع جلین ـ عملیات اجرای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در زمین های آبرفتی محدوده روستای اتراچال

    آبرسانی مجتمع جلین ـ اجرای فنداسیون و جابجایی مخزن هوایی و حصارکشی و محوطه سازی چاه روستای تورنگ تپه

    آبرسانی مجتمع جلین ـ اجرای فنداسیون و جابجایی، ترمیم و رنگ آمیزی مخزن هوایی روستای رستم کلاته

    آبرسانی مجتمع شصت کلاته ـ اجرای حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 200 متر در محدوده روستای کفشگیری

    ترمیم و تعویض فیلتر تصفیه خانه ناهارخوران گرگان

    اجرای حفر و لوله گذاری چاه جایگزین ( چاه صنعتی سرخنکلاته) به عمق 224 متر شهرستان گرگان

    اجرای حفر و لوله گذاری چاه عمیق در محدوده نوبخت به عمق 182 متر شهرستان گرگان

    عملیات اجرایی حصارکشی مخزن آلوفن

    نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و منابع تأمین شهر گرگان

    توسعه شبکه آب در سطح شهر گرگان

    عملیات بهسازی 2 حلقه چاه آب شرب به نامهای باباطاهر و والش آباد

    تعویض مصالح فیلتر شماره 4 تصفیه خانه ناهار خوران

    مطالعات انتخاب روش و طراحی بهسازی ژئوتکنیکی بستر مخزن 1500 متر مکعبی بابا طاهر نهارخوران

    عملیات حصارکشی چاه نوبخت شهر گرگان

    استاندارد سازی و تعویض انشعابات فرسوده شهر گرگان

 

 گنبد کاووس

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و نصب انشعابات خانگی روستای سلاق امانلر

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات اجرایی شبکه توزیع آب و نصب انشعابات خانگی روستای سلطانعلی

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ اجرای خط انتقال برق چاه آب شرب روستای آق آباد

    آبرسانی مجتمع شهید رجایی ـ عملیات اجرایی خط انتقال آب از مخزن هوایی سرپل تا روستای گل تپه

    آبرسانی مجتمع فجر نوارمرز ـ عملیات اجرایی حفر و لوله گذاری یک حلقه چاه عمیق به عمق 300 در محدوده روستای چای قوشان بزرگ

    آبرسانی مجتمع فجر نوارمرز ـ عملیات اجرایی خط انتقال آب از خیر خواجه علیا به روستای دماغ

    آبرسانی مجتمع فجر نوارمرز ـ خرید ناشی از تولید، بارگیری، حمل، تحویل لوله های چدن نشکن به همراه واشهر

    آبرسانی مجتمع فجر نوارمرز ـ عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب از روستای حسن آباد تا روستای سارلی مختوم

    آبرسانی مجتمع فجر نوارمرز ـ تکمیل شبکه توزیع و احداث حوضچه شیر آلات و نصب انشعابات روستای ایگدر علیا

    اجرای بازسازی پل خط انتقال چاه فلمن

    عملیات نصب انشعاب آب شرب شهرستان گنبد

    عملیات اجرایی خط آبرسانی رینگ گنبد

 

 مراوه تپه

     آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع عطا جان قربانلی و شبکه توزیع آب روستای بالکور

     ترمیم حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال و شبکه توزیع و انشعابات و حفاری و نصب انشعابات

 

 مینودشت

    آبرسانی مجتمع تک روستایی ـ اجرای زنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله های فولادی خط انتقال روستای صفی آباد

    آبرسانی مجتمع چهل چای ـ عملیات اصلاح و بازسازی بخشی از خط انتقال مجتمع چهل چای

    عملیات بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و منابع تأمین، حفاری و رفع اتفاقات، نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور خراب مشترکین

 

 نوده خاندوز

    اجرای خط انتقال برق چاه نوده خاندوز

 

 نوکنده

    اجرای خط انتقال چاه مزنگ به مخزن 1000 متر مکعبی نوکنده روستای مزنگ

 

آمار بازدید این صفحه:2 758
آدرس: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری تلفن :4-32480330-017 دورنگار:32480317-017
بیانیه راهبرد مشارکت وزارت نیرو
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب و فاضلاب گلستان می باشد. طراحی، اجرا و پشتیبانی : سفارش دات نت