تاسيس و شروع فعاليت شركت:

شركت آب و فاضلاب گلستان (سهامي خاص)در تاريخ 76/10/15 تحت شماره 1949 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي گرگان به ثبت رسيده و در تاريخ 76/10/15 باانتقال اموال و دارائيها وتاسيسات آب شهري (و تاسيسات دفع فاضلاب ) و تعداد 16 شهر و 106013 مشترك آب از شركتها و دستگاههاي قبلي تشكيل شد و در چهارچوب قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به كار نمود.

  موضوع و هدف شركت:

فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارت از ايجادو بهر برداري از تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري   و همچنين جمع آوري و انتقال وتصفيه فاضلاب درداخل محدوده قانوني شهرهاي استان و سرمايه گذاري در موسسات و انجامامور تحقيقاتي وآموزشي در فعاليتهاي مرتبط مي باشد تامين و انتقال آب برحسب مورد وموافقت وزارت نيرو خواهدبود.بهر ه برداري از كل تاسيسات آب مشروب انحصاراًدر اختيار اين شركت مي باشدو توسط هئيت مديره منتخب مجامع عمومي اداره مي شود.

دانلود pdf این صفحه

    آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/03/07


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0