ما اعتقاد داریم:

خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می‌شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می‌کند.

موفقیت شرکت در گرو رضایت مراجعان است.

کارکنان شرکت به عنوان ارزش‌مندترین منابع به حساب می‌آیند؛ از این رو در اثرگذاری پندار، گفتار و کردار آنان در مراجعان تردیدی نداریم.

بی‌تردید موفقیت مادی شرکت مورد توجه است، ولی ما آن را صرفا وسیله‌ای برای ارائه خدمات مناسب می‌دانیم .

    ما همواره با حفظ هویت خود ارزش‌های زیر را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خداپسندانه به مشترکان است، فراموش نخواهیم کرد:

 - در هر شرایط به اصول اخلاقی پای‌بندیم .

 - نظم، آراستگی، وقت‌شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول قطعی موفقیت خود می‌دانیم.

 - فرهنگ پاسخ‌گو بودن در مقابل مراجعان را از مسیرهای تعالی خود و شرکت می‌دانیم.

  - رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز پاپداری شرکت می‌دانیم.

  - این باورها و ارزش‌های اخلاقی در نوع رابطه ما با مراجعان تعیین‌کننده است.

                            آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/02/5

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0