عنوان خدمت شناسه خدمت نحوه ارائه راهنمای استفاده شناسنامه خدمت لینک دریافت خدمت سوالات پرتکرار توافق نامه سطح خدمت شماره تماس نام واحد پاسخگو
واگذاری انشعاب آب 15031452100 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  2 - copy 1.png 44.png   38.png  tavafogh.png

01732158401-3

مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
واگذاری انشعاب فاضلاب 14021452101 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png 44.png   38.png  tavafogh.png 01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تغییر کاربری انشعاب آب 15031453100 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png 44.png   38.png tavafogh.png  01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تغییر قطر انشعاب آب 15031453105 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png  44.png  38.png  tavafogh.png 01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تغییر مشخصات مشترکین 15031453102 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png  44.png 38.png   tavafogh.png 01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تغییر تعداد واحد مشترکین 15031453103 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png  44.png undefined   tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تغییرظرفیت قراردادی 15031453104 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png  44.png  38.png tavafogh.png  01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تعویض کنتور 15031453109 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png  44.png  38.png  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
آزمایش کنتور 15031453108 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png  44.png  38.png  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
اعلام کارکرد کنتور 15031453115 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png  32.png  44.png 38.png  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تفکیک کنتور 15031453106 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png 32.png   44.png  38.png  tavafogh.png 01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تغییر مکان کنتور 15031453107 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png  32.png  44.png  38.png  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
فروش آب تانکری 15031453119 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png  32.png  44.png  undefined  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
نصب سیفون اضافی فاضلاب 14021453110 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png   44.png 38.png   tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
تسویه حساب بدهی مشترکین 15031453113 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png   32.png  44.png 38.png   tavafogh.png 01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
بررسی صورتحساب مشترکین 15031453114 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png  32.png  44.png  38.png  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب 15033053100 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png 32.png   44.png 38.png   tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
مشاهده سوابق صورتحساب‌ها و پرداختی‌ها 15031453116 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png   32.png  44.png  38.png  tavafogh.png 01732158401-3  مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
جمع آوری یا ادغام انشعاب آب 15031453112 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان  14.png  32.png 44.png   38.png tavafogh.png   01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
قطع موقت و وصل انشعاب آب 15031453111 میز خدمت/سامانه سنام/دفاتر پیشخوان 14.png  32.png 44.png   38.png  tavafogh.png  01732158401-3 مشترکین امور مربوطه و دفتر خدمات مشترکین ستاد
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث 15031946000 سامانه 122/دفتر پیشخوان  14.png 32.png  44.png  38.png   tavafogh.png 01732158401-3  حوادث آب و فاضلاب
اطلاع رسانی قطعی آب 15031947000 سامانه 122/پورتال  14.png  32.png 44.png  38.png  tavafogh.png  122 حوادث آب و فاضلاب
پاسخگویی به شکایات 15031948000 دفتر رسیدگی به شکایات/ میز خدمت/سامانه 122  14.png  32.png  44.png 38.png  tavafogh.png  01732436063 دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب 15031949000 روابط عمومی 14.png 32.png 44.png 38.png tavafogh.png 01732436063 روابط عمومی

  دانلود pdf این صفحه    

آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/03/07

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0