خدمات سامانه پيام آب با سرشماره 98200019401

 

کلیه مشترکان محترم با ارسال کدهای زیر ( متن به زبان انگلیسی) به سرشماره بالا خدمات تعریف شده را دریافت نمایند.

- دريافت آخرين صورتحساب: شماره پرونده*1

- دريافت آخرين بدهي و پرداخت: شماره پرونده*2 

- ارسال شماره تلفن همراه جهت دريافت خدمات آبفا: شماره پرونده*3 

- اعلام شماره کنتور در بسته: رقم کنتور*شماره پرونده*4

 

آخرین بروزرسانی صفحه : 1403/02/06


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0